Κατά την διάρκεια της εκθεσης θα πραγματοποιηθούν Β2Β συναντήσεις με επαγγελματίες από το εξωτερικό αλλά και από την Ελλάδα.